Uchwała Nr 1/8/2017 z dnia 01 września 2017r.

KRÓLEWSKA AKADEMIA LITERATURY w Krakowie z dnia 01 września 2017r. w sprawie: uchwalenia szczegółowych zasad i trybu nadawania tytułu doktora honoris causa w królewskiej Akademii Literatury w Krakowie.

1. Na podstawie:

LEGES SOCIETATIS Królewskiej Akademii Literatury  w Krakowie  -Roz..II §7 Punt B

- w brzmieniu ,, nadawanie tytułów honorowych:

dr h.c. Królewskiej Akademii Literatury, osobom posiadającym tytuł magistra z dorobkiem sześciu pozycji wydawniczych zrecenzowanych przez specjalistę z tytułem profesora nauk humanistycznych'', nadanym uchwałą Kapituły Królewskiej Akademii Literatury Kapituła KAL uchwala szczegółowe zasady i tryb nadawania tytułu doktora honoris causa w Królewskiej Akademii Literatury w Krakowie, które w formie załącznika stanowią integralną część - LEGES SOCIETATIS

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017roku..

W wyniku głosowania jawnego przy 100% stanie członków Kapituły Królewskiej Akademii Literatury. Godność doktora h.c. przyznawana jest większością głosów 50% + 1 uprawnionych do głosowania.

Kapituła KAL przyjęła powyższą uchwałę opieczętowaną i podpisaną przez Prefekta Królewskiej Akademii Literatury.

Załącznik do uchwały

Nr 000-1/8/2017 Kapituły Królewskiej Akademii Literatury w Krakowie z dnia 1 września 2017 r.

Szczegółowe zasady i tryb nadawania tytułu doktora honoris causa w Królewskiej Akademii Literatury w Krakowie

1. Tytuł doktora honoris causa (dra h.c Królewskiej Akademii Literatury w Krakowie) jest tytułem  honorowym  nadawanym przez kapitułę królewskiej Akademii Literatury.

2. Nadanie tytułu doktora honoris causa stanowi symboliczny akt przyjęcia do społeczności akademickiej KAL w Krakowie.

3. Tytuł doktora honoris causa może być nadawany polskim i zagranicznym osobom szczególnie zasłużonym dla życia literackiego i kulturalnego oraz działalności służącej krzewieniu i propagowaniu w kraju i za granicą języka polskiego oraz  tradycji  patriotycznych i historycznych

4. Z inicjatywą nadania tytułu dra h.c. może wystąpić Prefekt KAL  lub co najmniej trzech Adiunktów wydziałów KAL.

Propozycja przedkładana jest Prefektowi KAL wraz z krótką informacją o kandydacie, jego dorobku literackim oraz uzasadnieniem.

Prefekt kieruje pismo o przeprowadzenie postępowania wstępnego o nadanie tytułu doktora honoris causa do adiunkta wydziału KAL, w dziedzinie naukowej, w której specjalizuje się kandydat.

5. Rozpoczęcie procedury nadania tytułu dr h.c. wymaga uzyskania pisemnej zgody kandydata do tytułu.

6. Po uzyskaniu zgody kandydata Adiunkt powołuje spośród członków  KAPITUŁY trzyosobową komisję, celem zaopiniowania kandydatury.

7. Komisja przygotowuje w uzgodnieniu z kandydatem następujące dokumenty:

- życiorys kandydata, ze szczegółowym uwzględnieniem działalności literackiej,

- zawodowej,

- organizacyjnej,

- społecznej kandydata.

- wykaz osiągnięć literackich kandydata,

- spis publikacji,

- wykaz nagród i odznaczeń

Na tej podstawie przygotowuje opinię dla Kapituły KAL wraz z uzasadnieniem.

W przypadku opinii pozytywnej komisja przygotowuje propozycję wniosku o nadanie tytułu dra h.c. oraz proponuje promotora spośród profesorów wydziału i dwóch recenzentów dorobku literackiego i osiągnięć kandydata, przy czym co najmniej jeden z  recenzentów powinien być zatrudniony w innym ośrodku akademickim Recenzentami powinni być wybitni specjaliści w dziedzinie literatury reprezentowanej przez kandydata do tytułu.


3

8. Adiunkt przedstawia wniosek Kapitule KAL w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów jej statutowego składu podejmuje uchwałę w sprawie wszczęcie postępowania o nadanie tytułu dra h.c.

Materiał opracowany przez komisję w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi załącznik do uchwały. W przypadku przyjęcia wniosku rada wydziału wskazuje propozycje osoby promotora oraz recenzentów.

9. Wniosek o nadanie tytułu wraz z uchwałą Kapituły Adiunkt  przedkłada Prefektowi KAL.

10. Prefekt  na posiedzeniu Kapituły  przedstawia wniosek o podjęcie uchwał w sprawie:

a) o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa,

b) wyznaczenia:

promotora,

dwóch recenzentów.

11. Uchwały w toku postępowania podejmowane są w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów składu Kapituły KAL do  akademickiej krajowej lub zagranicznej, jednostki literackiej  z wnioskiem o opinię wspierającą nadanie kandydatowi tytułu doktora honoris causa.

12. Po otrzymaniu recenzji oraz opinii wspierających, o których mowa w ust. 11, Prefekt  przedstawia ich wyniki na posiedzeniu  Kapituły KAL. Po wysłuchaniu szczegółowego uzasadnienia przedstawionego przez promotora, Kapituła KAL podejmuje uchwałę o nadaniu kandydatowi tytułu doktora honoris causa. Uchwała podejmowana jest w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów składu Kapituły.

13. Nadanie tytułu doktora honoris causa odbywa się w trakcie odrębnego, otwartego posiedzenia. Termin uroczystości ustala Prefekt KAL w uzgodnieniu z kandydatem.

14. Uroczystość odbywa się w oparciu o ceremoniał uroczystości inauguracji roku akademickiego, oraz świat państwowych. Laudatorem na uroczystości jest promotor.

15. Symbolami uzyskanej godności doktora honoris causa jest dyplom sporządzony w języku polskim i łacińskim , wręczane przez Prefekta KAL lub Wielkiego Mistrza Bractwa Orderu Świętego Stanisława  podczas uroczystości.

16. Biuro Prefekta KAL koordynuje organizację uroczystości.

17. Oryginały dokumentów związanych z procedurą nadania tytułu doktora honoris causa przekazywane są do Biura Prefekta KAL.

18. Adiunkt wydziału promujący kandydata do tytułu dra h.c.  ds. odpowiada za:

a) opracowanie projektu dyplomu w języku polskim,

b) zlecenie tłumaczenia dyplomu na język łaciński ,

c) przygotowanie oryginału dyplomu i odpisów,

19. Wydział odpowiada za:

a) przygotowanie treści laudacji,

b) opracowanie treści życiorysu kandydata do tytułu, dołączanej do zaproszeń,

c) przygotowanie listy gości zaproszonych przez wydział oraz listy gości kandydata do tytułu,

d) wybór treści do publikacji jubileuszowej związanej z uroczystością nadania tytułu doktora honoris causa.

20. Biuro Prefekta odpowiada za:

a) przygotowanie projektu zaproszeń i ich wysyłkę,

b) opracowanie wzoru i zlecenie wykonania epitogium,

c) opracowanie scenariusza uroczystości oraz zapewnienie odpowiedniej oprawy uroczystości,


 


Stwórz swoją stronę internetową lub sklep internetowy z Mozello.

Szybko, łatwo, bez programowania.

Zgłoś nadużycie Dowiedz się więcej