Uchwała nr 2/8/2017 z dnia 1 września 2017r. dotyczący nadania tytułu honorowego profesora Królewskiej Akademii Literatury              w Krakowie.

Zgodnie z  pkt II  § 7 podpunkt B, LEGOS SOCIETATIS - KRÓLEWSKIEJ AKADEMII LITERATURY w  KRAKOWIE   tytuł honorowy profesora KAL przyznawany jest wybitnym osobom  z dorobkiem  literackim..


Tytuł profesora h.c. Królewskiej Akademii Literatury w Krakowie może być nadany osobom spełniającym następujące kryteria:


 1. ukończone studia wyższe z tytułem magistra;
 2. posiadający tytuł doktora nauk humanistycznych lub doktora h.c.
  a) opublikowanych minimum 10 pozycji literackich
  b) posiadający nieskazitelną opinię  społeczną
 3. zaangażowany w życie literackie w innych organizacjach literackich na terenie RP lub po za nią.( np. działalność naukowa, ZLP. SPP)

Tytuł profesora h.c. Królewskiej Akademii Literatury nadaje Wielki Mistrz Bractwa Orderu Świętego Stanisława na wniosek Prefekta Kapituły Królewskiej Akademii Literatury w Krakowie.

Prefekt KAL powołuje  komisję składającą się  z adiunktów  Kapituły KAL w celu zebrania materiałów świadczących o dorobku literackim  kandydata  biorąc pod uwagę w szczególności:

1. twórczości  wydawniczej kandydata(recenzję),  

2.  osiągnięcia literackie,

  3.  zaangażowania w życie literackie kandydata

   Wniosek do Kapituły Królewskiej Akademii Literatury w Krakowie o nadanie tytułu profesora h.c. KAL może złożyć:

   - Prefekt KAL

   - Adiunkt wydziału literackiego KAL

   - Wielki mistrz Bractwa Orderu Świętego Stanisława.

   Po analizie zebranej dokumentacji pod względem spełniania kryteriów formalnych LEGES SOCIETATIS  ,Prefekt Królewskiej Akademii Literatury zwraca się z wnioskiem do Wielkiego mistrza Bractwa Orderu Świętego Stanisława  o nadanie kandydatowi   tytułu profesora h.c. Królewskiej Akademii Literatury w Krakowie.

   Zgłoszenie powinno  zawierać:

   informację o kandydacie (życiorys) uzasadnienie nie powinno przekraczać 10 stron

   1. kopię dokumentu stwierdzającego otrzymanie stopnia doktora nauk humanistycznych lub doktora h.c.
   2. wykaz pozycji literackich wraz z recenzjami
   3. zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych.

   Wniosek wraz z uzasadnieniem w wersji papierowej należy kierować do Prefekta Królewskiej Akademii Literatury w Krakowie.Kapituła Królewskiej Akademii Literatury w Krakowie, po zapoznaniu się z zebraną dokumentacją kandydata udziela prefektowi KAL absolutorium do wystąpienia z wnioskiem do Wielkiego mistrza Orderu świętego Stanisława o nadanie tytułu profesora h.c. kandydatowi.


    


    


    


    


    


    


   Stwórz swoją stronę internetową lub sklep internetowy z Mozello.

   Szybko, łatwo, bez programowania.

   Zgłoś nadużycie Dowiedz się więcej